GoSolar je u mogućnosti da na crnogorsko tržište plasira sve tipove i veličine solarnih sistema. Sa ponosom se ističe da GoSolar ima direktnu saradnju sa dvije fabrike solarne opreme pa se samim tim garantuju veći kvalitet i povoljnije cijene za sve klijente. 

Sa tehničkog aspekta i načina priključka, solarni sistemi se dijele na:

  • on-grid sisteme: priključeni direktno na kućnu instalaciju i razmjenjuju generisanu energiju sa distributivnim sistemom. U tom slučaju, korisnik sistema je u mogućnosti da svoju energiju prodaje Elektroprivredi. Na ovom mjestu se koristi i povoljnost Zakona o energetici po kome je EPCG dužna da otkupi sav višak proizvedene električne energije po maloprodajnoj vrijednosti (istoj po kojoj se kupuje). Stoga, korisnik sistema nije dužan da traži kupca za svoju energiju. Ideja ovakvih sistema je da se, uz kvalitetno dizajniran sistem, u potpunosti poništi godišnji bruto iznos za električnu energiju – svaki korisnik će imati besplatnu energiju!
  • off-grid sisteme: svi korisnici koji nisu priključeni na distributivni sistem nakon instalacije off-grid sistema će imati zasebno napajanje. U ovom slučaju, da bi se izbjegla neizvjesnost vezana za zračenje Sunca u raznim dobima dana i godine, koriste se akumulacione baterije za skladištenje energije.
  • hibridne sisteme: predstavljaju kombinaciju naprijed navedenih sistema i poprimaju dobre osobine od oba. Tako se generisana energija dijelom predaje u distributivnu mrežu a dijelom skladišti u baterijski sistem (i koristi u emergency režimu, u slučaju nestanka glavnog napajanja).

Svaki sistem se dimenzioniše na osnovu energetskih potreba klijenta. Kao ulazni podaci prilikom dizajna se, osim godišnje potrošnje energije, koriste i lokacija objekta i njegova orijentacija u prostoru (poželjna je južna i jugozapadna orijentacija), površina i materijal od koga je krov izgrađen. U slučaju da se sistem montira na otvorenom prostoru, neophodno je procijeniti i udaljenost od mjesta priključka (glavnog razvodnog ormara).